Dyr og planter på Amager Fælled

Floraen og faunaen er ret unik på Amager Fælled. Med sine søer, vandhuller og kystnære naturområder er det et område af høj naturkvalitet som er hjemsted for en række almindelige vandfugle, insekter og padder, men også et hjemsted for mere sjældne dyre- og plantearter.

Særligt for området er eksemplarer af den sjældne orkidéart Riddergøgeurt og Brændeskærm, som I Danmark kun er at finde på Amager.  Naturen i området byder også på en række spiselige planter som brombær, æbler og havtorn til "selvpluk".

Rørhøg

Dyr

På Amager Fælled er et af de mest almindelige syn i naturen: harer, rådyr og fasaner samt både store og små fuglearter. Da området indeholder flere søer og vådområder, lever også en række almindelige vandfugle på Amager Fælled, som andefugle, gæs og svaner. Også forskellige  paddearter, herunder Grøn frø, Skrubtudse og Spidssnudet frø samt Lille og Stor vandsalamander lever på fælleden.
Samtidig er området et vigtigt ynglested for mere sjældne fugle som Rørhøg og Rørdrum. Andre sjældne ynglefugle som fx Pungmejse og Gråstrubet Lappedykker er observeret ved Grønjordssøen.

Grønjordssøen, generelt, er et rigtig godt sted at observere forskellige dyrearter til lands, til vands og i luften. 

Køer

På Amager Fælled holder Københavns Kogræsserlaug til. Kogræsserlaugene gør meget for, at køerne vænner sig til mennesker, og når de er faldet til ro, er der god mulighed for at hilse på dem. I kan læse mere om Københavns Kogræsserlaug her: kkgl.dk

Krybdyr og Padder

Amager Fælled er særligt kendt for sin bestand af padder: Grønbrogede tudse, Grøn frø, Lille vandsalamander samt Spidsnudet frø og Stor vandsalamender, der begge er Bilag IV-arter.

Snogen og Skovfirben forekommer også på Amager Fælled, dog begge i et lavt antal. I takt med, at der er blevet færre padder, er også betandstaden af Snog svundet ind. 

På Amager Fælled findes også en række sommerfuglearter. Her skal nævnes den sjældne natsværmer Kridtugle, de fem- og seksplettede køllesværmere og dagsommerfuglene, Iris og Ilia.

Læs mere om forskellige dyrearter i Artsleksikonet.

 

Martin Rivero

Blishøne (C) Martin Rivero

Skotsk Højlandskvæg

Grønbroget tudse

Hulkravet_Kodriver_Joacim.Steinsvåg

Hulkravet kodriver (C) Joakim Steinsvåg

Planter

På Amager Fælled er der masser af plantearter, som er knyttet til søer, strandeng og andre kystnære naturområder. Det gælder blandt andet Strand-Svingel, Strand-Nellike, Strand-Kogleaks, Sylt-star, Jordbær-Kløver, Harril og Liden tusindgylden. Man finder også mange arter, der regnes for at være knyttet til områder med høj naturkvalitet som for eksempel Knoldet Mjødurt, Tormentil, Kødfarvet Gøgeurt, Hjertegræs, Blågrøn Star, Hirse-Star og Trenervet Snerre. Hertil kommer den halvsjældne Pile-Alant, der er lokalt almindelig på Amager.

Du kan finde og læse mere om forskellige plantearter i artsleksikonet.

Rødlistede og fredede plantearter

På Amager Fælled forekommer den rødlistede (Den danske rødliste er en liste af vurderet plante- og dyrearters risiko for at uddø, og er foretaget internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN)) skærmplante brændeskærm, som er en mere velkendt i Frankrig, men yderst sjælden i Danmark, og findes kun på Amager, mere specifikt på Amager Fælled og Kalvebod Fælled.  

 

Orkidéer 

På Amager Fælled findes også vilde orkidéer heriblandt kødfarvet gøgeurt, ægbladet fliglæbe, skov-hullæbe og sump-hullæbe, der alle er fredet.

I 2016 blev der på Amager også fundet den sjældne orkidé Riddergøgeurt (se billede til højre). 

Læs mere om almindelige og sjældne plantearter i artsleksikonet. 


 

Der findes også en række spiselige planter på Amager Fælled, som det er blevet populært at gå ud og samle - bl.a. en masse brombær, æbler og havtorn. Læs mere på nedenstående links og få inspiration til selv at gå på opdagelse i naturens ta’-selv-bord:

Spis Amager Fælled: http://www.spisamagerfaelled.dk/

Byhøst, hvor du kan finde kort over spiselige ting på Amager Fælled: http://www.byhoest.dk/

Brændeskærm

Riddergøgeurt

Brombær