Dyr og planter på Sydamager

Kystlandskabet på Sydamager har stor betydning for ynglende, trækkende og rastende fugle og er blevet registreret af Dansk Ornitologisk Forening som en vigtig fuglelokalitet, hvor særligt området Kongelundsstranden gør en særlig indsats for ænder og vadefugle med deres yngle og rastelokaliteter.

Strandene har indflydelse på den naturlige udformning af landskabet og byder derfor rige muligheder for at møde dyr til lands, til vands og i luften.

Troldand

Dyr

Vigtig fuglelokalitet

I Dansk Ornitologisk Forenings Landsdækkende registrering af fuglelokaliteter findes der tre lokaliteter, der dækker området, som hører under fredningen af kystområdet på Sydamager. De tre lokaliteter er Dragør Sydstrand, Aflandshage og Kongelundsstranden. Kystområdet er af international betydning for blandt andet troldand og betydningsfuldt for knopsvane, pibesvane, stor skallesluger og lille skallesluger. Kongelundsstranden karakteriseres som en særdeles vigtig yngle- og rastelokalitet for ænder og vadefugle.

DOF-basen

Er du fugleinteresseret kan du gå ind på www.dofbasen.dk og se, hvilke observationer, der er gjort på forskellige lokaliteter i landet. Er det fx tid til tranetræk i Kongelunden? Du kan også indtaste dine egne observationer og se statistikker over alle observationer af de forskellige fuglearter.

Spot en sæl

Saltholm er tilholdssted for større bestand af spættede sæler, der ynder at tage på udflugt til Dragør Sydstrand. Derfor kan man indimellem spotte den spættede sæl, der ligger og hviler sig.

Spættet sæl

Planter 

Området er en sjælden perle i Københavnsområdet og består af en enestående og varieret natur, hvor sandstrande, revler, strandvolde, strandenge og salte laguner er afgrænset fra havet af mindre klitdannelser.

Strandengen er skabt af sandaflejringer, der med tiden er groet til med rørsump og græsser. Kystprocesserne rykker til stadighed grænsen mellem land og vand og fører til opbygning og nedbrydning af strandøer, strandvolde og laguner.

Det hænder, at strandengen oversvømmes, da havet omkring Sydamager er meget lavvandet. Det betyder, at det kun er de salttålende planter, der overlever. Dette indbefatter blandt andet det purløgsagtige engelskgræs, der dækker området med lysegrønne tæpper i foråret.

 

Naturpleje ved hjælp af kreaturafgræsning

Områdets strandenge fungerer som vegetationszone, der er karakteristisk for åbne saltvandspåvirkede kyster. Dette ses blandt andet ved et stigende antal saltstående planter på strandengen. For at sikre naturområdernes fortsatte eksistens plejes naturen hovedsageligt af kreaturafgræsning.

Strækningen er endvidere kendt for den karakteristiske bevoksning af blandt andet hvidtjørn og vild kørvel, der bidrager til den smukke oplevelse af årstidernes vekslen. 

 

Vildkørvel

Mere om Dragør Sydstrand:

Praktisk Seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Historie