Dyr og planter på Kalvebod Fælled

Kalvebod fælled byder på et mangfoldigt dyre- og planteliv med både velkendte og sjældne arter. 
I naturparken gør skovfolkene meget for, at der er en fin balance på vækst og bestand, og at området er tilgængeligt for både mennesker og dyr, samt fredede områder af hensyn til dyrene, men hvor man stadig kan få et glimt at naturen fra forskellige udkigsposter.

 På Kalvebod Fælled kan man opleve store flokke af gæs, som raster på området inden de skal mod nord for at yngle. 

Dyr


Kalvebod Fælled er et Eldorado for ornitologer. På grund af beliggenheden, på en af de store trækruter mellem det nordlige Skandinavien og det sydlige Europa, kommer der ofte sjældne fugle forbi. Kalvebod Fælled er udpeget som Natura 2000-område på grund af de mange fuglearter, heriblandt flere stærkt truede arter som overvintrer her. 

Du kan være heldig at se rørhøg, stor regnspove, spidsand, almindelig ryle, havterne, mosehornugle, troldand, stor og lille skallesluger og knopsvane.

For Danmarks nationalfugls vedkommende er en stor del af den samlede bestand af knopsvaner, der samles på og omkring Kalvebod Fælled. Man kan også se eller høre nattergal, rørdrum, havørn, musvåge, skarv, kærhøg og masser af ynglende vadefugle, måger og terner. Et mindre område på den sydvestlige side er et lukket fuglereservat med adgang forbudt, men med fine fugletårne og fugleskjul udenfor.

Du kan læse mere om hvilke fugle, du kan være heldig at møde på din vej i Artleksikonet 

DOF-basen

Er du fugleinteresseret kan du gå ind på www.dofbasen.dk og se, hvilke observationer, der er gjort på forskellige lokaliteter i landet. Er det fx tid til tranetræk i Kongelunden? Du kan også indtaste dine egne observationer og se statistikker over alle observationer af de forskellige fuglearter.

Heste, Køer og får

Heste: Ved kanalvej ligger hestefolden kanalvej, hvor der shetlandsponyer og islandske heste holder til. En gang i mellem bliver der arrangeret hestetræk og mulighed for at du kan få lov til at ride på hesteryg. 

Køer: På Kalvebod Fælled er kommer der om sommeren mange hundrede kvier som går og græsser. Den mest almindelige race er Hereford. Formålet med de mange køer, som er tilknyttet kogræsserlaug, er at holde invasive arter nede, så andre arter kan få lov til at blomstre. Køerne er generelt fredelige dyr, men husk altid at respektere dem, hvis I vil hilse på dem. 

Får: På Kalvebod Fælled er der også får som går og græsser hele året. Omkring påske læmmer de, så der er altid et hav af små påskelam. 

 

Sommerfugle: Den sjældne blå dagsommerfugl Apatura ilia har i de sidste to år ynglet i Pinseskoven, som det eneste sted i Danmark. 

Frøer, tudser, slanger og padder:
Der er både grøn frø, skrubtudse, grønbroget tudse  og den sjældne strandtudse – nogle af dem havner i maven på Danmarks største, men ugiftige, slange - Snogen.

Læs mere om padder og krybdyr i Artsleksikonet.

Heste på Kalvebod Fælled

Ko af racen Hereford

Får uden for Naturcenteret

Planter og træer

På Kalvebod fælled finder du både den selvsåede birketræsskov "Pinseskoven" samt et rigt udbud af blomster som Iris, orkidéer og den mere sjældne urt "Øresunds-hønsetarm" samt Femradet Ulvefod - alle planter du ofte kan støde på langs stierne og vejene.

Pinseskoven

Pinseskoven er Danmarks eneste større skov af birketræer. De er kommet af sig selv; frøene er blæst over fra Sverige, og da birk er et pionertræ, har de slået sig ned, lige så snart der var fast grund på Kalvebod Fælled. 
Pinseskoven er naturskov, der får lov til at passe sig selv til glæde for planter og dyr.

Blå Iris

På strandengene kan du finde blå iris, der i Danmark kun findes vildt på Kalvebod Fælled og Saltholm og er fredet ligesom orkideerne.

Også brændeskærm kan du støde på. Det er en skærmplante, der trives på strandoverdrev, er yderst sjælden og findes kun i Danmark her på Kalvebod Fælled.

Blå Iris. Foto: Colourbox

Sjældne og fredede planter

Kalvebod Fælled giver grobund for den sjældne urt Øresunds-hønsetarm. 
Jorden er meget næringsfattig, derfor er her flere vilde orkideer, f.eks. Gøgeurt (billedet til højre), der vokser langs vejene, men også mere uanseelige planter som Femradet Ulvefod

På Kalvebod Fælled, findes der, ligesom på Amager Fælled, og den sjældne plante (i Danmark): brændeskærm. 

Læs mere om planter i Artsleksikonet.