Naturparkråd

 

Naturparkrådet for Amager Naturpark dækker områderne: Amager fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og strandarealerne syd for Dragør

Komisorium for Naturparkråd - se i bunden af side

Kontakt Naturparkråd: Obfuscated Email 

Medlemmer af Naturparkrådet

Navn

Tilknytning

Adresse

 

Anja Egede Bjødstrup 

Københavns Kommune
Vej og park

 

 Obfuscated Email

Eva Rafn

By & Havn

 

 

Jens Nordentoft Lauridsen 

Tårnby Kommune

 

 

Hanna Rehling

Dragør Kommune

   

Lars Hein

Grønt Råd

Tårnby/Dragør Kommune

   

Michael Rosenquist 

KFUM spejderne

   

Axel Bendtsen 

Dragør turistforening

   

Lene Lindholm

Dyrenes Beskyttelse

 

Obfuscated Email

Rolf Andersen

Dansk Idrætsforbundet

 

 

Martin Machado

DGI Storkøbenhavn

 

 

Lars Nørgaard Andersen

Danmarks Ornitologiske Forening

 

 

Tommas Brogaard

Danmarks Jægerforbund

 

 

Jaris Bigler

Friluftsrådet

 

 

 Ole Damsgaard

Danmarks Naturfredningsforening

 

 

Lars Brun

Dansk Rideforbund

   

Helga Mark

Danske Handicap organisationer

   

Ib Ferdinandsen 

Amager Lokaludvalg vest

   

 Kurt Wriedt

 Grundejersammenslutning i Tårnby    

Pia Vannacci Elnif  

Grundejerforening i København

   

Pia Werther Jeppesen

Grundejerforeing i Dragør

   

 

Grundejerforening

Sekretariatet Ørestad

   

Formand for rådet

Kim Søderlund

Naturstyrelsen – Hovedstaden

 

 

sekeretær for rådet

Sven Norup -  Obfuscated Email

Naturstyrelsen – Hovedstaden

 

 

Referater

Referat rådsmøde den 24. april 2023

Referat naturparkrådsmøde mandag d. 26. september 2022

Referat Naturparkråd 29.9.21.pdf

Nyt Referat fra Naturparkrådsmøde onsdag d 9-6-21

Referat fra Naturparkrådsmøde tirsdag den 8. september 2020

Referat fra naturparkrådsmøde mandag den 30. september 2019 

29. april 2019 Referat fra naturparkrådsmøde

Referat fra naturparkrådsmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 13.00-15.30

13. november 2017 Referat af Naturparkrådsmøde

Referat af Naturparkrådsmøde D. 24. november 2016

referat fra Naturpark Amagerrådsmøde d. 19. april 2016

Referat fra stiftende Naturpark Råd den 25. november 2015

Referat af møde i NST, Hovedstaden Brugeråd Syd den 23 april 2015

Referat af møde i NST, Hovedstaden Brugeråd Syd 25 juni 2014

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 14. maj 2013

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 27. septemberj 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 3. maj 2012

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 21. september 2011

Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Syd den 18. maj 2011

Referat af møde i Brugerråd Syd den 29. september 2010

 

Kommissorium

for

Naturparkrådet for Naturpark Amager

I perioden 2022-25

§ 1 Formål

Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

 •         At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
 •         At være rådgivende for Dragør, Tårnby, Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken.

§ 2 Naturparkråd

Naturparkrådet består af følgende medlemmer:

 •         2 repræsentant for Naturstyrelsen – formand og sekretær
 •         1 repræsentant for By- og Havn
 •         1 repræsentant for Københavns kommune
 •         1 repræsentant for Tårnby kommune
 •         1 repræsentant for Dragør kommune
 •         1 repræsentant for Amager Vest Lokaludvalg
 •         1 repræsentant for Grønt Råd I Tårnby/Dragør kommuner
 •         1 repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening
 •         1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening
 •         1 repræsentant for Friluftsrådet
 •          1 repræsentant for Dansk Rideforbund
 •         1 repræsentant for Dansk Idrætsforbund
 •         1 repræsentant for Dyrenes Beskyttelse
 •         1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund
 •         1 repræsentant for DGI Storkøbenhavn
 •         1 repræsentant for Handicaprådene –  Danske Handicaporganisation udpeger en repræsentant.
 •         1 Repræsentant for spejderne – Spejdernes Samråd i Københavns kommunen udpeger en repræsentant
 •         1 repræsentant for Turistrådene – Dragør Turistråd koordinere en udpegning af en repræsentant med de andre kommuners turistråd.
 •         1 Repræsentant for Grundejersammenslutninger i Tårnby –  Tårnby kommune udpeger en repræsentant
 •         1 Repræsentant for Grundejersammenslutninger i København/Ørestad – Københavns kommunen udpeger en repræsentant.
 •         1 Repræsentant for Grundejersammenslutninger i Dragør – Dragør kommunen udpeger en repræsentant

Naturparkrådets sammensætning afspejler partnerne i Naturpark Amagers ønske, om:

 •         At borgere, naboer, foreninger og organisationer medvirker til udviklingen af Naturparkens muligheder og forvaltning af naturen.

Naturrådets rolle er at være medvirkende til, at inspirere til nyudvikling af Naturparken på en bæredygtig måde.

Der afholdes minimum 2 årlige møder.

Medlemmerne af Naturparkrådet kan indgå i arbejdsgrupper, og rådet kan indbyde andre relevante personer eller organisationer til drøftelse af konkrete emner.

Der udpeges nyt Naturparkråd hvert 4. år i forbindelse med kommunevalg. I den forbindelse vurderer naturparkens parter (Tårnby, Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen) om rådets sammensætning skal justeres i relation til hvilke organisationer, som skal repræsenteres i rådet i den kommende periode.

§ 3 Sekretariat

Naturstyrelsen er sekretariat for Naturparkrådet. Eventuelle henvendelser til de øvrige parter om emner, der behandles i Naturparkrådet, bør sendes til de øvrige partere til orientering. Sekretariat kan skifte mellem partnerne i Naturparken hvert 4. år i forbindelse med ny udpegning af Naturparkråd. Partnerne aftaler selv fordelingen.

§ 4 Forretningsorden

Sekretæren indkalder Naturparkrådet til møder efter behov, dog minimum 2 gange årligt. Møder indvarsles ved mail, så vidt muligt 3 uger før afholdelse. Dagsordenen med relevante bilag udsendes til Naturparkrådets medlemmer senest 1 uge før mødets afholdelse.

Alle medlemmer af Naturparkrådet kan rejse sager til behandling i Rådet. Sagen skal fremsendes via mail til sekretæren senest 14 dage før en mødedato, hvor efter dette udsendes til medlemmerne med dagsordenen senest en uge før mødet afholdes.

Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der indkaldes personer med speciel viden om konkrete emner der er til behandling.

Efter hvert møde udsender sekretæren et beslutningsreferat.

Referat udsendes så vidt muligt senest 14. dage efter mødets afholdelse i udkast til godkendelse.

Har Naturparkrådets medlemmer kommentar/bemærkninger til referatet, skal disse indgives skriftligt til sekretæren senest 14 dage efter referatets udsendelse. Efterfølgende offentliggøres referatet på Naturparkens hjemmeside.

Udtalelser fra Naturparkrådet og henvendelser til offentlige myndigheder eller pressen m.v. besluttes under møder og fremsættes af formanden.

Der afholdes ikke mødediæter eller gives befordringsgodtgørelse.

Ændringer i forretningsordenen kan kun ske ved beslutning i Naturparkrådet.

Forretningsordenen træder i kraft 9. maj 2022

 

Skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen

Formand for Naturrådet.