Referat fra naturparkrådsmøde mandag den 30. september 2019

Publiceret 11-11-2019

Tilstede:

Lars Hein (Grønt Råd Tårnby/Dragør) Inge Christiansen (Dansk Ornitologisk Forening), Javier Corvalán(Dragør Kommune), Kim Søderlund (Naturstyrelsen, formand), Rolf Andersen (Danmarks Idrætsforbund), Ove Løbner (Danmarks Naturfredningsforening), Ole Rasmussen (Friluftsrådet), Erhard Frandtzen (Amager lokaludvalg Vest), Sven Norup (Naturstyrelsen), Betina Grimm (Tårnby kommune), Axel Bendtsen (Dragør Turistråds), Anja Egede Bjødstrup (Københavns kommune), Jan Frederiksen (Handicaprådet Tårnby), Arne Holten (Danmarks Jægerforbund), Michael Pedersen (Tårnby Forenings Råd), Kurt Wriedt (Grunderforeningerne i Tårnby), Lone Pintos Pereira (Seniorrådet Tårnby), Michael Rosenquist (KFUM spejderne)

 

Afbud fra:

Toni Lykke Christiansen (Dyrenes Beskyttelse), Per Schultz (By og Havn)

Ikke mødt:

Jens Ole Juul (Københavns kommune), Anna-Maria Kosmicki (Dansk Rideforbund), Simon Nathanael Madsen (Grundejerforeningssekretariatet Ørestad).

Mødet startede med en ekskursion i bus fra hovedindgangen Ved Otto Baches Allé. På ekskursion blev arealet mellem motorvejen og togbanen øst for KFK-skydebanerne besigtiget. Lejemålet med hundeklubben ophører den 1. juni 2020, og Naturstyrelsen har valgt ikke at forlænge lejemålet. Derefter gik turen til kystdiget, hvor problematikken med ridende på diget blev drøftet. Endeligt blev Dragør kommunes overvejelser om, mulig placering af deres landdige igennem Kongelunden/strandengene besigtiget.

Herefter blev selve mødet afholdt på Naturcenteret Amager i Friluftshuset.

Dagsorden:

  1. Velkomst og meddelelser.

Kim Søderlund bød Naturparkråd velkommen, og mødet blev indledt med en kort bordrunde hvor medlemmer præsenterede sig,

  1. Orientering.

Life-Sandlife

Sven Norup orienterede om, at EU-kommissionen ikke havde godkendt projektet. Det er besluttet at, genfremsende en ny forbedret ansøgning i 2020, hvor projektet på Kalvebod Fælled er med.

 

Life-Semiaquatic

Sven Norup orienterede om status for det igangværende LIFE-projekt på Kalvebod Fælled. Der er gravet flere nye paddehuller i august måned, bl.a. det paddehul der blev fremvist på ekskursionen på hjørnet af Kanonvej og Kalvebodsti. Den nye Miljøminister Lea Vermelin var med til at udsætte strandtuder i juli måned. Der er i 2019 blevet udsat ca. 1.000 nye strandtudser på Kalvebod Fælled.

 

Status Naturstyrelsens driftsplan

Kim Søderlund orienterede om, at Naturstyrelsen Hovedstadens Driftsplan fortsat ikke er endelig godkendt af direktionen, p.g.a. stort arbejdspres i planlægningsafdelingen.

 

Status plejeplan for Kalvebodkile fredningen

Kim Søderlund orienterede om, at Naturstyrelsen Hovedstadens plejeplan for Kalvebodkile fredningen, fortsat ikke er endelig godkendt af direktionen p.g.a. stort arbejdspres i planlægningsafdelingen.

 

Status for Ullerup landdiget

Vestamager Pumpedigelag er stort set færdige med anlæg af diget. Betina Grimm orienterede om status for Tårnby kommunes arbejde med at hæve Kongelundsvejen over landdiget. Det forventes forsat, at den del af projektet bliver afsluttet til november

Status for sag om udvidelse af fredningen af Amager Fælled nord samt ændring af Naturpark afgrænsning

Anja Bjødstrup orienterede om, at Københavns Kommune har sendt forslag til udvidelse af fredningen for Amager Fælled nord ind til Fredningsnævnet. Fredningsforslaget kommer som et resultat af flytningen af byggefeltet som tidligere lå på det areal, der nu ønskes fredet. Som bekendt er to arealer indenfor Kalvebodkilefredningen blevet udtaget ved lov og udlagt til at skulle bebygges i stedet for det tidligere byggefelt. Der er offentlig høring vedrørende fredningsforslaget på torsdag d. 3. oktober kl. 10 på Københavns Rådhus. Fredningsforslaget og nærmere detaljer om mødet kan findes på fredningsnævnets hjemmeside: https://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2019/aendret-og-udvidet-fredning-paa-amager-faelled/

Som resultat af ændringen af Fredningsgrænserne, søges Friluftsrådet om ændret afgrænsning ifbm. den reviderede Naturparkplan, således at Naturpark-afgrænsningen følger de nye fredningsgrænser. Den nye afgrænsning fremgår af udkast til Naturparkplan 2020-2025.

Erhardt Fransen spurgte om afgrænsningen ellers ikke ville blive ændret, og om områderne ved fx boldbanerne på Amager Fælled stadig ville være med. Anja Bjødstrup bekræftede, at den nye afgrænsning af Naturparken, som der søges om, følger de nye fredningsgrænser, hvorunder blandt andet boldbanerne er inkluderet.

 

Status for Projektprogrammet for Naturpark Amager

Kim Søderlund orienterede om status for projektprogrammet. Styregruppen har den 15.8 2019 godkendt Møller & Grønborgs forslag til dispositionsplaner for nye hovedindgange og blå støttepunkter; bortset fra hovedindgangen ved Asger Jorns Allé, som ikke var færdig. Forslag til hovedindgangen ved Asger Jorns Allé er efterfølgende modtaget og skal senere godkendes af styregruppen. I det endelige forslag er udsigtstårnets højde reduceret fra 29 meter til 15 meter bl.a. pga de bemærkninger, som er fremsat af medlemmer af naturparkrådet under processen. Næste skridt i arbejdet er indhentning af de nødvendige myndigheds tilladelser.

Ove Løbner spurgte til fugtighedsforholdene på det sted hvor tårnet skal placeres, da han havde hørt at der her var registreret stor vandsalamander på grund af, at området er fugtigt. Sven Norup forklarede, at der er meget lidt forskel på fugtighedsforholdene i området, da det er tidligere havbund. Han var i øvrigt ikke bekendt med, at der er registreret stor vandsalamander i det pågældende område eller på Kalvebod Fælled.  

 

Hegnet mellem Naturparken og Ørestad Syd.

Kim Søderlund henviste til det notat der var udsendt med dagsordenen, hvor der er oplistet flere muligheder for hegnets fremtid. Valget er, at fjerne hegnet, rykke hegnet ud på fælleden eller at rykke hegnet tilbage i skel, eller kombinationer at de tre valgmuligheder. Kim sagde også, at udgangspunktet for drøftelse var, at hegnet ”står” i skel, og at der derfor skal være stor opbakning fra medlemmerne, hvis hegnet skal flyttes væk fra skellet eller helt fjernes.

Den efterfølgende drøftelse i rådet viste, at medlemmerne enten anbefalede at hegnet skulle stå i skellet eller at man ikke havde en præference. Arne Holten mente godt, at hegnet kunne fjernes ud for ”betonsøerne” på sydsiden af Ørestad Syd.

Kim Søderlund konkluderede på baggrund af drøftelsen, at hegnet bibeholdes i skel, og der hvor det ikke står i skellet mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled vil By & Havn blive anmodet om at flytte hegnet hen i skellet.

Se henvendelser ang. hegnsflytninger og notat fra Naturstyrelsen Hovedstaden herunder:

  1. Forbud imod ridning på kystdiget ved Hejresø.

Punktet blev besigtiget under ekskursionen.

Ridning i Kongelunden er alene tilladt på ridestierne, mens det er tilladt at ride overalt på Kalvebod Fælled uden for den lukkede del af vildtreservatet, herunder i terræn. Naturstyrelsen forslog rådet, at det forbydes at ride på toppen af diget. Rytterne vil fortsat have mulighed for, at ride på Dæmningsvej der løber parallelt med kystdiget.

Årsagen til at Naturstyrelsen forslår forbud imod ridning på denne strækning er dels, at ridningen ødelægger stien, så cyklende og besøgende med barnevogne fravælger at benytte denne sti, og dels at ridningen svækker diget ved at vejen rides i stykker og giver åbne huller.

Rådet bakkende op om Naturstyrelsens forslag.

 

  1. Fremtidig brug af arealet mellem skydebanerne og Kanonvej på Kalvebod Fælled.

Arealet blev besigtiget på ekskursionen. Naturstyrelsen har valgt ikke, at forlænge lejemålet med hundeklubben, der udløber den 1. juni 2020. I den kommende plejeplan og driftsplan har Naturstyrelsen beskrevet muligheden for, at området udpeges til et hunde-fritlufterområde. På et fritlufterområde er det tilladt at lufte hunden uden snor, så længe hunden er under førerens fulde kontrol. I takt med at Ørestad City og nu Ørestad Syd bliver fuldt udbygget, bliver der større og større efterspørgsel på arealer, hvor hunde kan luftes uden snor. Kalvebod Fælled syd for motorvejen er udpeget vildtreservat og Natura2000område, så her er det ikke muligt at indrette et areal til fritlufterområde.

Rådet bakkede op om Naturstyrelsens forslag om, at gå videre med arbejdet med at indrette området til fritlufterområde.  

 

  1. Landdige i Dragør kommune.  

Problemstillingen om placering af diget igennem Kongelunden blev besigtiget på ekskursionen.

Dragør kommune har ikke besluttet den endelige placering af landdiget på nuværende tidspunkt. Kommunen har udelukkende besluttet, at diget skal beskytte kommunen imod en 100 års hændelse. Der er og vil være en borgerinddragelses proces i beslutningen.

Ved Kongelunden er der en særlig problemstilling, Her er tale om et vanskeligt dilemma, hvor der skal træffes beslutning mellem placering igennem Kongelunden eller på Hestefælleden. Kongelunden er beskyttet af skovloven, strandegene er fredet, § 3 beskyttet og udpeget Natura2000 habitatnatur. Langs det eksisterende landdige i skovbrynet af Kongelunden er der fortidsminder i form af skanser fra Københavns nyere befæstning.

Axel Bendtsen understregede det helt særlige kystlandskab, der er i kommunen, hvor kysten på strækningen fra Dragør by til kommune grænsen ved Kongelunden ikke er reguleret med et kystdiget, men med et tilbagetrukket landdige.

Der var ikke nogen konklusion fra rådet i spørgsmålet om placeringen. Skal den placeres i Kongelunden hældte flere til, at den skal være tæt på det eksisterende dige i skovbrynet.

Kim Søderlund understregede, at Naturstyrelsen ikke har behov for at Kongelunden beskyttes af et dige, da skoven godt kan tåle at blive oversvømmet.

 

Naturparkplan 2020-2024.

Anja Bjødstrup introducerede udkast til Naturparkplan 2020-2025. Hun tilføjede, at Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har udtrykt ønske om, at man arbejdede videre med muligheden for en faunapassage over Vejlands Allé. Dette nævnes, da det ikke fremgår af udkastet der er blevet tilsendt, men at Københavns Kommune ønsker at få det tilføjet som en mulighed i planen.

Ove Løbner ønskede, at større bilag som Naturparkplanen bliver tilsendt pr. post. Anja Bjødstrup tog ønsket til efterretning. Inden man laver en faunapassage, så skal man overveje om det overhovedet vil gavne. Hvilke dyr skal faunapassagen tilgodese? Anja Bjødstrup svarede, at Faunapassagen udspringer af et politisk ønske i Københavns Kommune om, at det er noget man gerne vil arbejde videre med, men det er ikke finansieret og ikke konkretiseret endnu. Det ønskes indskrevet som en mulighed, som man kan arbejde videre med, hvis det bliver relevant.

Axel Bendtsen ønskede, at sammenhængen mellem storbyen og Dragør kunne fremhæves tydeligere. Der skal lægges vægt på forskelligheden i områderne. Dragør har den lange oprindelige kyststrækning. Det må gerne fremhæves. Der sker meget nede ved Kongelunden og Kongelundsfortet. Muligvis kunne det gamle flygtningecenter komme i spil som et støttepunkt i Naturparken. Anja Bjødstrup svarede, at det vil blive drøftet det med Dragør kommune.

Erhardt Fransen stillede spørgsmåls ved ordet bæredygtighed. Vil brugen blive bæredygtig når man inviterer så mange flere mennesker ind eller vil det gå ud over naturen? Synes at planen bærer lidt for meget præg af en ’reklame’ for naturparken – vil det gå ud over naturen? Anja Bjødstrup svarede, at det skulle gerne fremgå at naturen er hovedattraktionen i Naturparken og derfor vil vi fortsat passe godt på den. Sven Norup uddybede med, at naturen i området er i forvejen beskyttet og reguleret igennem fredning og naturbeskyttelsesloven. Naturparkplanen skal ses som en overordnet retningsgivende ’kan’ plan for, hvor vi vil hen med Naturparken.

Rolf Andersen nævnte at det er godt, at konflikten omkring cyklister og langsomme brugere er nævnt – må meget gerne blive fastholdt i den endelige version.

Inge Christiansen var bekymret for, at nye stier på Kalvebod Fælled, vil det og gå ud over fuglelivet? Sven Norup svarede, at Naturstyrelsen tænker primært på nye stier i relation til de bynære områder, ikke på de værdifulde fugleområder. Når der anlægges nye stier, så er det primært for at styre færdslen væk fra de følsomme fugleområder. DOF har desuden ønske om nye fugleskjul ved Villahøj og Sydmøllevej. Kim Søderlund svarede, at det var gode forslag  men ikke noget, som Naturstyrelsen  har penge til p.t. Der kan godt komme nye tiltag til undervejs i planperioden som ikke står beskrevet i planen. Naturparkrådet vil blive inddraget hvis det skal realiseres.

  1. Orientering om fjernelse af fartbump på Kalvebodsti ud for indgangen fra Vestamager Metrostation

Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsens har fået et påbud om, at nedtage fartbumpene ved indgangen fra Vestamager Metrostation ved Kalvebodsti. Det skete efter at en cykelende var kommet til skade, da han styrtede på bumpene en mørk nattetime. Naturstyrelsen har nu opsat ”pas på mig” skilte ved indgangen, limet flere tværgående striber på asfalten, og sat skilte på indgangslågerne, der oplyser om krydsende cykelister.

Naturstyrelsen vil i første omgang afvente, og se om tiltaget har en effekt, inden der sættes yderligere i gang set i lyset af, at der skal udvikles en ny hovedindgang på stedet i løbet af kort tid. Rådet var enig i, at det var en god ide at afvente og se effekten.

  1. Konflikter mellem uhensynsfulde cykelister og ”langsomme” gæster.

Rolf Andersen fortalte om de episoder han havde observeret, ved badebroen på dæmningen i løbet af sommeren. Det havde været beskæmmende og rædselsfuldt med mange ukvemsord og vold.  Han havde forhørt sig hos Dansk Idrætsforbund og Dansk Cykel Union, hvorfor de ikke havde ønsket af være medafsender af den kampagne, som Naturstyrelsen har afviklet i foråret, om at 9 ud af 10 cykelister viser hensyn. De to organisationer har valgt at køre deres egen kampagne. Det er Rolf Andersens overbevisning, at det ikke er organiserede cykelister der er problemet, men de uorganiserede cykelister der ikke kan nås igennem organisationerne. Rolf Andersen mente derfor, at er nødvendigt med installationer der kan få cyklisterne ned i fart ud for badebroen, f.eks. bomme, ”sandkasser” eller bump. Ove Løbner foreslog, at man også kunne arbejde med en anden belægning, f.eks. en Marius-belægning. En anden mulighed var også at etablerer intelligente cykelsluser, der stod åbne når der er få ”langsomme” brugere, og som aktiveres når der er mange brugere.

Der var ingen konklusion på punktet, men enighed om, at det er et emne der vil blive drøftet på kommende møder.

  1. Eventuelt

 

  1. Næste møde.

Mandag d. 11. maj 2020 kl. 13.00

 

Referent Sven Norup