Referat fra Naturparkrådsmøde tirsdag den 8. september 2020

Mødet blev afviklet via Skype.

Deltagere:

Kim Søderlund, Naturstyrelsen

Sven Norup, Naturstyrelsen (referent)

Lars Hein, Tårnby kommune

Jens Ole Juul, Københavns kommune

Anna-Sofie Byrnak, Københavns kommune

Per Schulze, By- og Havn

Lars Bruun, Dansk Rideforbund

Rolf Andersen, Dansk Idræt

Ole Rasmussen, Friluftsrådet

Arne Holten, Danmarks Jægerforbund

Axel Bendtsen, Dragør Turistråd

Simon Nathanael Madsen, Grundejerforeningerne i Ørestad

Fraværende:

Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse

Betinna Grimm, Tårnby kommune

Erhard Franzen, Amager Lokaludvalg Vest

Inge Christiansen, DOF

Ove Løbner, DN

Jesper Horn Larsen, Dragør kommune

Kurt Wriedt, Grundejersammenslutningen Tårnby

Michael Rosenquist, KFUM spejderne

Jan Frederiksen, Handicaprådet i Tårnby

Michael Pedersen, Foreningsrådet i Tårnby

Lone Pintos Pereira, Seniorrådet i Tårnby

Dagsorden:

  1. Velkomst og meddelelser.

 Velkomst:

Kim Søderlund startede med en introduktion til brugen af Skype, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.

Meddelelser:

Projektlederen for projektprogrammet Heidi Strandorff har fået andet arbejde fra den 16.9 2020. Forstfuldmægtig Jesper Tranborg fungerer som projektleder indtil en ny projektleder er ansat; antagelig pr. 1.11 2020.

 

  1. Orientering.

- Status Naturstyrelsens driftsplan

Kim Søderlund orienterede om, at på grund af stort arbejdspres i Naturstyrelsens planlægningsafdeling, er driftsplanen endnu ikke blevet færdig.

 

- Status plejeplan for Kalvebodkile fredningen (delområde 2, 3 og 4)

Kim Søderlund orienterede om, at på grund af stort arbejdspres i Naturstyrelsens planlægningsafdeling, er driftsplanen endnu ikke blevet færdig. Naturstyrelsen forventer, at den bliver færdig i 2020. Færdiggørelsen af plejeplanen er vigtigere end Driftsplanen, da der er tiltag i forhold til projektprogrammet, der er afhængig af at planen er færdig.

- Status for Ullerup landdiget (NST/Tårnby kommune)

Sven Norup orienterede om, at projektet er tæt på at være afsluttet, dog mangler stien fra Kystdiget til Kongelundsvej, at blive tilsluttet Kongelundsvej. Naturstyrelsen er i dialog med Tårnby kommune.

 

- Status for projektprogrammet

Kim Søderlund orienterede om, at proces og tidsplan for projektet følges som planlagt. Der er indsendt de nødvendige ansøgninger til relevante myndigheder og der arbejdes samtidig på projekteringen af præcise udformning af bygninger og anlæg. Projekteringen forventes afsluttet i løbet af efteråret for både Naturstyrelsen og Københavns Kommune og efterfølges af udbud af de to projekter. I forbindelse med projekteringen er der udført Muck-ups, som viser og afprøver spån på tage og vægge. Disse kan ses på Naturcenteret og ved Byskoven.

DOF har spurgt til udsigts-pavillonen vest for centeret og DOF og DN har kommenteret på de blå støttepunkter ifm. ansøgning til fredningsnævnet. Ift. udsigtspavillonen har svaret været, at den er under projektering uden at blive gravet ned, dog arbejdes der med jordpålæg således, at den fremstår som nedgravet.

På seneste programstyregruppemøde blev projektbeskrivelserne for den ”sociale dimension” og de ”tværgående aktiviteter” godkendt. Næste offentlige møde arrangeret af Tårnby Kommune og Naturstyrelsen, var planlagt til afvikling d. 15.9 kl. 16, hvor der var inviteret til informationsmøde om etablering af saunaforening ifm. det sydlige blå støttepunkt. Dette møde er aflyst på grund af den aktuelle Covid-19 situation. Mødet vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

 

 - Regeringens sommerpakkes udmøntning i Naturparken, herunder nyt hundelufterområde.

Sven Norup orienterede om tiltag i Naturpark, som er blevet udført hen over sommeren og betalt via regeringens sommerpakke.  Det nye hundelufterområde mellem motorvejen og jernbanen vest for Kanonvej er nu blevet indhegnet med indgange både fra Kanonvej og Selinevej, hvor der også er en stor P-plads. De 4 sheltere på Kalvebod Fælled er blevet rengjort og ”opfrisket” Der er bygget 2 nye stier i Kongelundens skovrejsning ved Kalvebodhøj og Pegasus.

  - Status for arbejdet med Amagerinoen

Kim Søderlund fortalte om seneste fælles initiativ i Naturparken, nemlig Amarmino der bliver den første sammenhængende struktur der binder de mange forskellige områder i Naturparken sammen. Det er en kolossal afvekslende rute, hvor urban natur afløses af lys birkeskov, åbne landskaber, gammel skov i Kongelunde og strandengen langs Øresund. Ruten er planlagt, og grafiker arbejder på skilte og folder, som forventes færdige i løbet af september. Der er lavet tilpasninger af stiforløb i Kongelunden. De første pæle er på vej i jorden med rutemærker.

Der planlægges efter en officiel åbning af Amarminoen d. 9. okt. på skolernes motionsdag, hvis muligt med deltagelse af miljøminister eller borgmestre. Ruten starter ved indgangen ved DR-Byen og går igennem Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og strandengene til Dragør Havn.

 

 - Konflikt mellem golfspillere og naturbesøgende

Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen har fået en del klager fra borgere der benytter deres ret til at færdes på og ved golfbanen på Kalvebod Fælled. Naturstyrelsen har over for lejer påtalt forholdene, og bedt lejer om at udarbejde et ordensreglement, der skal oplyse golfspiller og offentligheden om dennes ret til at færdes overalt på arealet. Naturstyrelsen tager problemet meget alvorligt, og vil meget gerne orienteres om, hvis rådets medlemmer får kendskab til episoder.

 

               - urørt skov

Kim Søderlund orienterede om, at Miljøministeren i juni 2020 har udpeget Pinseskoven til ”Urørt Skov” og indført øjeblikkeligt hugststop. Ministeren har også udpeget den gamle del af Kongelunden til potentiel urørt skov. Indtil det er afklaret om skoven også bliver urørt, er der hugststop i Kongelundens gamle del.

 

  1. Naturparkplan 2020-2025 (Københavns kommune).

Jens Ole Juul orienterede om, at den nye 5 årige Naturparkplan var på plads i april, hvilket betyder at Naturparken stadig er certificeret som Naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Planen kan læses her: https://naturparkamager.dk/media/274699/naturparkplan-20-25_endelig_version2_lav-oploesning.pdf

 

  1. Miljø- og Fødevareklagenævntets afgørelse om sø og vandløb ved Arenakvarteret

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ændret Københavns kommunes lovliggørelse af den etablerede sø og vandløb ud for Arenakvarteret til et afslag. Afgørelsen var vedhæftet indkaldelsen.

Kim Søderlund orienterede om, at Naturstyrelsen naturligvis har taget afgørelsen til efterretning og Københavns Kommune har taget kontakt til Naturstyrelsen og By & Havn for at drøfte, hvordan retableringen skal ske. Simon Nathanael Madsen spurgte om det får betydning for den del af Ørestad Syd der ligger op til området, og dermed også afvandingen. Kim Søderlund svarede, at Klagenævnet ikke har forholdt sig til den grønne kile i Ørestad Syd, og det kommende møde med Københavns kommune må afklare afvandingsforholdene.

 

 

 

  1. Konflikter mellem hurtigt kørende motionscykelister og øvrige bruger af stierne i Naturparken.

Naturstyrelsen havde inviteret Københavns politi og trafikeksperter fra Københavns og Tårnby kommuner til et møde om ovenstående Referat fra mødet var vedhæftet indkaldelsen.  

 

Sven Norup orienterede om, at der på mødet ikke var nogen, som kendte til nemme tekniske løsninger.

På baggrund af mødet har Naturstyrelen har ansøgt Københavns politi om tilladelse til montering af rumleriller ved 10 indgange og ved badebroen ved Dæmningsvej på Kystdiget.

Det er også Naturstyrelsens konklusion på baggrund af mødet, at det bør overvejes at afprøve at påføre gul belægning på halvdelen af stien udfor indgangen fra Vestamager Metro station. Lars Hein fortalte, at problemstillingen har været drøftet i Tårnby kommunes Teknik- og Miljøudvalg, da kommunen har fået en del borgerhenvendelser om problemet. Lars Hein anser ikke problemet løst med de tiltag der nu er sat i søen, og foreslog, at det blev overvejet om der kan indføres hastighedsbegrænsninger på hele eller dele af Kalvebod Fælled; og at det vil kræve en godkendelse fra Politiet. Kim Søderlund var ikke afvisende over for forslaget men kunne også se mange problemer ved det og var skeptisk over for muligheden for at føre kontrol med dette. Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen vil flytte alle kreaturhegn 5 meter væk fra stier og veje, så gående har mulighed for at færdes der, og desuden vil der langs Kanalvej blive fældet træer og buske, så oversigtsforholdene vil blive forbedret. Lars Bruun forslog, at der blev monteret fartbump på udvalgte steder. Kim Søderlund forklarede, at Naturstyrelsen har fjernet et fartbump på Kalvebodsti, da politiet ikke kunne godkende det, uden det var belyst. Naturstyrelsen vil ikke have lys på det fredede område.

 

 

6. HOFOR`s udledning af renset vejvand ved Asger Jorns Alle (Naturstyrelsen).

HOFOR har af Københavns kommune fået tilladelse til, at udlede renset vejvand ved Asger Jorns Alle til Kalvebod Fælled. Hvordan kommer vandet bedst fra udledningspunktet til nærmeste grøft?

 

Sven Norup orienterede om, at HOFOR har fået Københavns kommunes tilladelse til, at udlede renset vejvand ved Asger Jorns Allè. HOFOR har uden tilladelse fra Naturstyrelsen anlagt et udløb og faskine på det fredede areal, i den tro, at arealet mellem det midlertidige hegn og spunsvæggen er ejet af By- og Havn. På nuværende tidspunkt udledes vandet direkte på overfladen. Naturstyrelsen har foreslået, at der etableres en let slynget ikke ret dyb, ”grøblerende” til underløbet ved Kanonvej, således at vandet ledes ud på strandengene, hvor det i den grad er efterspurgt. HOFOR har bedt Amphi Consult om at hjælpe med myndighedsansøgningen i Københavns kommune. 

 

  1. Anlæg af sti mellem Ørestad Syd og Kanonvej

Naturstyrelsen har fået en henvendelse fra bl.a. Kalvebod Fælled skole, om anlæg af en ny sti fra Ørestad Syd til Kanonvej. Til drøftelse med rådet.

Kim Søderlund orienterede om, at på grund af Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelsen (punkt 4) har Naturstyrelsen i enighed med Københavns Kommune besluttet, at arealet som stien ønskes anlagt på, først skal retableres i overensstemmelse med nævnets afgørelse før der kan overvejes andre tiltag på arealet. Naturstyrelsen har derfor trukket sin ansøgning om dispensation til anlæg af en grussti fra Ørestad Syd til Kanonvej med den bemærkning, at man i arbejdet med retableringen bør have fokus på, at der er mange borgere i området, som gerne vil ud på Kalvebod Fælled. Sven Norup supplerede med, at Naturstyrelsens begrundelse for at ansøge om at befæste de selvtrådte stier i området er, for at beskytte den vegetation, der er i området. De selvtrådte stier bliver bredere og bredere i takt med at vegetationen bliver slidt i stykker.

  

  1. Frivillighedsrelaterede aktiviteter i Naturpark Amagers Projektprogram– status efter workshop den 6.5 2020

DOF/Amager Caretakere har ønsket punktet på dagsordenen. Naturstyrelsens projektoplæg af 29.6 2020 er den 21.8 2020 godkendt i styregruppen og vedlægges til orientering med drøftelse.

Kim Søderlund orientrede om, at Naturstyrelsen er søgende, men blev meget inspireret af vores workshops. Som man kan se i det udsendte projektoplæg vil vi som en start omdanne den bygning, hvor fuglene har været opbevaret til et Frivillighedshus. Håbet er at frivillige kan mødes og inspirere hinanden og hjælpe os med aktiviteter og bedre naturpleje. Ideer til opstart modtages gerne. Og er der en ildsjæl med administrative lyster til at holde åbnet i huset og koordinere opgaver mv. så vil vi gerne i kontakt med vedkommende. Tårnby kommune har i øvrigt meddelt, at de først kan have bygningen ryddet til marts 2021, så ombygningen starter først den 1.4 2021 Simon Nathanael Madsen spurgte om det er muligt, at lønne en frivillighedskoordinator i en periode. Det var Kim Søderlund ikke afvisende overfor, hvilket også er med i overvejelserne, men der vil ikke blive tale om en fuldtidsstilling og på sigt vil det skulle være en ulønnet funktion. Simon Nathanael Madsen fortalte at han ville gøre opmærksom på projektet i grundejerforeningerne, og det blev aftalt, at Simon kontakter Jes Aagaard, der er projektleder på opgaven.

 

  1. Stormflodssikring i Kalveboderne

DOF/Amager Caretakere har ønsket punktet på dagsordenen med spørgsmålet: Hvilken betydning kan det få for naturparken og de kommende blå støttepunkter?

 

Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen har deltaget i ”modnings”møde, hvor overvejelserne om en sluse ved Kalvebod broerne blev drøftet. Det er ikke Naturstyrelsens vurdering, at projektet vil få nogen betydning for de Blå Støttepunkter og naturplejen i Naturparken, og at projektet ligger så langt ude i fremtiden.

 10. Status for det kommende Dragørdige

DOF/Amager Caretakere har ønsket punktet på dagsordenen.

 

Dragør kommune deltog ikke i mødet, så det var ikke muligt at få en status på projektet.

 

 11. Pleje af diget

DOF/Amager Caretakere havde ønsket punktet på dagsordenen med spørgsmålet:

Er det muligt at slå bevoksningen på diget på et senere tidspunkt på året, f.eks. i oktober/november? Mange har være frustrerede over at der slås på et tidspunkt hvor flora og dermed insekter er i fuld gang.

 

Sven Norup orienterede om, at der er Vestamager Pumpedigelag der har driftsansvaret for kystdiget, og digelagets prioriterer sikkerheden højt. Man kan ikke udskyde slåningstidspunktet, da det vil fremme væksten af større stauder og urter. Kystdiget skal være græsklædt, hvilket en tidligere slåning vil sikre. Nogle år vil diget også blive slået tidligere end august.

 12. Forstyrrelser i Naturpark Amager

DOF/Amager Caretakere havde ønsket punktet på dagsordenen med spørgsmålet:

Hvad kan vi gøre for at undgå uautoriserede båltændinger rundt om i Naturparken og især i Pinseskoven.

 

Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen ikke oplever det som et stort problem. Naturstyrelsen glæder sig over, at så mange borgere har benyttet sig af muligheden for fri teltning i Pinseskoven. Men både Naturstyrelsens ansatte og tilsynsførende holder løbende opsyn med området.

 13. Hvad kan vi gøre for at undgå at der sættes telte og drager op på digekronen

DOF/Amager Caretakere havde ønsket punktet på dagsordenen med fokus på området ved badebroen.

Selv om Klydesøen øst for Sydmøllevej ikke er med i Fuglereservatet hænger det tæt sammen med resten af Klydesøen og er stadig et Natura 2000 område som vi er forpligtet til at tage vare på. Netop i denne østlige del yngler en del viber og både stor- og hvidbrystet præstekrave, samt det er rasteplads for tusinder af hjejler og andre vadefugle på trækket både forår og efterår.

Sven Norup orientrede om, at Naturstyrelsen har oplevet, at borgere har opsat telte på digekronen meget få gange. Når det er set, er det blevet påtalt, idet fri teltning kun er i Pinseskoven og Fasanskoven. Ligeledes er det sjældent, at der er borgere, der sætter drager op på digekronen. Sven Norup forklarede, at opsætning af drager var et reelt problem, da dragerne opfattes som rovfugle, hvilket er forstyrrende for de fugle, der lever på strandengene.

 

14. Hegnet mellem Naturparken og Ørestad Syd.

Sagen blev jo grundigt drøftet på det seneste møde den 30.9 2019 på baggrund af Naturstyrelsens notat af 23.9 2019, som vedlægges. Referatet fra mødet var følgende:GF Ørestad Syd og GF Ørestad Arenakvarter har ved mail af 28.8 2020 fremsat ønske om at fortsætte drøftelsen af en fremtidig hegnsplacering. Grundejerforeningernes synspunkter fremgår af mailen, som er vedlagt.

 

”Kim Søderlund henviste til det notat der var udsendt med dagsordenen, hvor der er oplistet flere muligheder for hegnets fremtid. Valget er, at fjerne hegnet, rykke hegnet ud på fælleden eller at rykke hegnet tilbage i skel, eller kombinationer at de tre valgmuligheder. Kim sagde også, at udgangspunktet for drøftelse var, at hegnet ”står” i skel, og at der derfor skal være stor opbakning fra medlemmerne, hvis hegnet skal flyttes væk fra skellet eller helt fjernes.

Den efterfølgende drøftelse i rådet viste, at medlemmerne enten anbefalede at hegnet skulle stå i skellet eller at man ikke havde en præference. Arne Holten mente godt, at hegnet kunne fjernes ud for ”betonsøerne” på sydsiden af Ørestad Syd.

Kim Søderlund konkluderede på baggrund af drøftelsen, at hegnet bibeholdes i skel, og der hvor det ikke står i skellet mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled vil By & Havn blive anmodet om at flytte hegnet hen i skellet.”

Kim Søderlund henviste til notatet og referatet fra sidste møde. Kim har svært ved at se at der er kommet nye argumenter, men når nogen ønsker et punkt til drøftelse, så sættes punktet på.

Simon Nathanael Madsen forklarede om grundejerforeningernes begrundelser for, at anmode om at problemstillingen genovervejes. Der er mange borgere der kommer til at bo direkte ud hegnet, og som bekymrer sig om hegnet placering og udformning, og muligheden for at passerer hegnet.

Kim Søderlund oplyste, at DOF og DN desværre ikke var med til mødet i dag, og de 2 foreninger havde i høj grad argumenteret for: ”Hegnet skal stå i skel” i drøftelserne op til sidste møde. Kim kunne ikke umiddelbart konstatere, at der var fremsat nye argumenter til dette møde, og derfor er Naturstyrelsen ikke indstillet på at ændre på konklusionen. Men Naturstyrelsen vil gerne drøfte hegnets højde og udseende ved placeringen i skel. Naturstyrelsen kunne godt forestille sig et andet hegn end et 180 cm højt hegn i maskinflet og også at der kom flere indgange.

Sven Norup oplyste at der i den nuværende og den kommende plejeplan er foreslået 5 indgange fra Ørestad Syds vest side til Kalvebod Fælled, så det er der taget stilling til.

Det blev aftalt at By- og Havn indkalder Naturstyrelsen og grundejerforeningerne til et møde, hvor hegnets udformning, højde og indgange afklares. Rådet inddrages efterfølgende i overvejelserne.

15. Eventuelt.

16. Næste møde.

5. maj 2001 kl. 13.00-16.00

 

Venlig hilsen

Kim Søderlund

Formand for Naturparkrådet