Referat naturparkrådsmøde mandag d. 26. september 2022

Mødested: Naturcenter Amager, Friluftshuset, Granatvej 7, 2770 Kastrup.

Referat fra naturparkrådsmøde mandag den 26. september 2022 kl. 13.00-16.00.

Mødested: Naturcenter Amager, Friluftshuset, Granatvej 7, 2770 Kastrup.

 

Deltagere:

 

Lars Nørgaard Andersen, Dansk Ornitologisk Forening

Lars Hein, formand Grønt Råd Dragør/Tårnby kommuner

Claus Raarup, Danmarks Jægerforbund

Rolf Andersen, Danmarks Idrætsforbund DIF

Bent Larsen, DN

Erhard Frantzen, Amager Lokaludvalg Vest

Giuliano Matessi, Friluftsrådet

Axel Bendtsen, Dragør Turistråd

Kurt Wriedt, Grundejerforeninger i Tårnby kommune

Pia Vannacci Elnif, Grundejerforeninger i Københavns kommune

Pia Werther Jeppesen, Grundejerforeningerne i Dragør kommune

Michael Rosenquist, Sammenslutningen af spejdere

Helga Mark, Dansk Handicap Råd

Anja Egede Bjødstrup, Københavns kommune

Jens Nordentoft Lauridsen, Tårnby kommune

Jes Aagaard, Naturstyrelsen

Sven Norup, Naturstyrelsen

Camille Høgh Heilberg, Naturstyrelsen (referent)

Ulrik Schack, Naturstyrelsen

 

Fraværende:

Kim Søderlund, Naturstyrelsen

Per Schulze, By og Havn

Lene Lindholm, Dyrenes Beskyttelse

Lars Bruun, Dansk Rideforbund

Martin Machado, DGI

Hanna Rehling, Dragør kommune

  

Mødet startede med en cykletur, hvor der blev set på rydning langs Kanalvej, de nye hovedindgange, udledning af renset vejvand ved Asger Jorns Alle og resultatet af nedtagning af hegnet langs promenaden.

 

Dagsorden:

  1.       Velkomst og præsentation.

Sven Norup bød rådet velkommen, og der var en kort præsentationsrunde af de 3 suppleanter der deltog.  

 

  1.      Orientering og meddelser.

- Fortsat stigning i antallet af vadefugle på Kalvebod Fælled

Sven Norup orienterede om, at ynglefugleregistreringer lavet af DOF, ses der tydeligt en stor stigning i antallet af vadefugle på Kalvebod Fælled. Dette er meget positivt, og indikerer at forvaltningen af arealet virker i forhold til at tilgodese disse arter. Årets ynglefugleoptælling vedhæftet referatet.

- Nye stier i Kongelunden

Sven Norup orienterede om, at der er etableret nye stier i Kongelunden, ud over Bjarke Cirkel stien som Rådet blev orienteret om på forårets møde, så er Skovbrynsstien i den gamle del af Kongelunden, blevet anlagt med en belægning, som er særligt til gavn for gangbesværede. Helga Mark fra Dansk Handicap Råd har afprøvet stien, og kunne godkende den som kørestolsegnet. Dog var der steder hvor ryttere, på trods af forbud og tydelig skiltning, har gjort færdsel vanskelig.

- Status for arbejdet med udlægning af urørt skov i statens skove, herunder Pinseskoven

Sven Norup orienterede om, at forvaltningsplanen for Pinseskoven har været i høring og den endelige forvaltningsplan forventes af være klar inden længe. Udpegning af hele Kongelunden har ligeledes været i offentlig høring, så den endelige udpegning er ikke på plads i nu.

- Orientering om ny indvielse af blå støttepunkter: Slusen nord, Slusen syd og Byskoven

Anja Egede Bjødstrup orienterede om, at Københavns kommune regner med at projektet er færdigt i december 2022, men indvielsen vil først finde sted til foråret 2023, sandsynligvis i april måned.

- Orientering om udsættelse af etablering af Hovedindgang ved DR Byen

Anja Egede Bjødstrup orienterede om, at etablering af hovedindgangen ved DR-byen kan ikke begyndes i 2022 som planlagt. Det skyldes at fredningsforslaget for den østlige del af Amager Fælled er blevet afvist, og området er derfor igen underlagt Ørestadsloven, hvor denne hovedindgang ikke er nævnt. Københavns Kommune er ved at undersøge mulighederne og arbejder på en ny tidsplan for hovedindgangen.

Helga Mark spurgte til om de forslag til ændringer ved Slusen nord var blevet implementeret, herunder at dørene vendte forkert. Ulrik Schack svarede, at han ville undersøge sagen og vende tilbage til Helga Mark.

Rolf Andersen meddelte at flere ro- og kajakklubber var positive og glade for de nye blå støttepunkter.

Lars Nørgaard spurgte om man vidste hvor meget de bliver brugt. Ulrik Schack svarede at flere foreninger allerede er blevet engagerede i bl.a. det blå støttepunkt ved Slusen.

Giuliano Matessi spurgte om vi har tænkt på at nogen laver bålsteder og brænder inventaret af ved volden ved Slusen. Anja takkede for informationen og KK vil kigge på det og få fjernet ulovlige bålsteder.

-Danmarks vildeste kommune.

Jes Aagaard orienterede om, at mandag d. 19. sep. var Naturparken vært for det store kåringsevent med 400 gæster, hvor Danmarks Vildeste kommune blev kåret. Sammen med Miljøministeren, Bonderøven og mange andre blev Vordingborg Kommune udnævnt på baggrund af et stor projekt med udsætning af klokkefrøer. Der var en utrolig god stemning, og mange af de tilstedeværende kommuner gav udtryk for at opgaven med at gøre Danmark vildere ikke stopper her.

-Projekt Natur for alle.

Helga Mark fra Dansk Handicap Råd er frontløber på projektet, og formålet med dette er at få flere folk med et handikap ud i naturen. Der blev omdelt en folder der informere om projektet.

 

  1.      Konflikter mellem hurtigt kørende motionscykelister og øvrige bruger af stierne i Naturparken.
På ekskursionen så vi Naturstyrelsens arbejde med at få fjernet træer og buske langs kanalvej for at få forbedret udsigtsforholdene, og for at få skabt mere plads langs stien.

På selve mødet gav Ulrik Schack en status for Naturstyrelsens bestræbelser, der pågår, om at få etableret en form for trafiksanering på stierne ved Naturcenteret og langs skellet til Ørestad, hvor der færdes mange gående og børn der leger samtidig med der passerer mange hurtigkørende cykelister.

Styrelsen er i dialog med Politiet om hvilke muligheder der er lovgivningsmæssigt og hvad Politiet af erfaring ved vil have en effekt. Inde i drøftelserne har bl.a. været fartdæmpende foranstaltninger og egentlig hastigheds-begrænsning på 20 km i timen, men det har vist sig lovgivningsmæssigt problematisk at få lov til.

Naturstyrelsen har derfor valgt at afvente færdiggørelsen af de nye indgange i området, før dialogen med Politiet fortsættes. Etableringen af de nye indgange indbefatter nemlig en række trafikmæssige tiltag i form af nye kurver på stierne, speciel belægning og markering med stolper, de steder hvor gående og cyklende mødes ved indgangene.

Der fremkom herefter en række forslag til, hvad man kan gøre for at imødekomme konflikter mellem hurtigt kørende motionscyklister og øvrige bruger af stierne, herunder:

-        At fjerne asfalt og erstatte med grus

-        Rumleriller

-        Ét spor til transport og ét spor til folk der vil naturen

-        På Cykelunionernes vegne blev det nævnt, at der også ønskes plads til fart, da mange motionscyklister har glæde af vidderne i Naturparken.

Sven Norup oplyste afslutningsvist, at Naturstyrelsen overvejer at fjerne hegnet ved Kalvebod Sti, hvilket trafikmæssig også vil være en fordel i det område. Planerne vil blive foldet ud på næste møde, efter styrelsen har fået erfaring ind i forhold til det hegn, der for nyligt er taget ned ind mod Ørestad.

  1.      Status for projektprogrammet og plan B.

På baggrund af det udsendte mødebilag gav Ulrik Schack en kort orientering om de tre nye initiativer, som Naturstyrelsen forventer at gå i gang med som led i det igangværende fondsfinansierede projektprogram i naturparken. At der arbejdes med tre nye initiativer skyldes, at to af de planlagte fem blå støttepunkter, ikke har kunnet opnå dispensation til etablering i forhold til områdets fredning.

For Naturstyrelsen har det været vigtigt, at de tre nye initiativer også understøtter projektprogrammets overordnede målsætning om at tiltrække nye brugere til naturområdet - herunder meget gerne dem, der i dag sjældent opsøger natur- og friluftsoplevelser, samt afspejler et lokalt ønske til nye friluftsfaciliteter. 

De tre initiativer er:

-        En sydlig ”hovedindgang” ved Frieslandsvej.

-        En udstilling i Søndre Pumpehus.

-        Et mindre samlingssted for skoleklasser m.fl. i den nordlige kant af Pinseskoven.


Tilgængelighed og bæredygtighed er i fokus. Projektets tidshorisont er til og med 2025.

De tre forslag blev positivt modtaget rundt om bordet. Lars Nørgaard Andersen oplyste, at det i forhold til det påtænkte mindre samlingssted i kanten af Pinseskoven dog er vigtigt, at såfremt Naturstyrelsen vil gå videre med den del af ”Plan B”, at placeringen i Pinseskoven bør være trukket tilbage til de høje birke på stedet, at det der etableres ikke bør kunne ses fra de omkringliggende veje og eventuelle faciliteter bør fokuseres til en overdækket ”madpakke-pavillon” med info. og tilknyttede shelters.

  1.      Udledning af renset vejvand ved Asger Jorns Alle.

På ekskursionen så rådet hvor det rensede vand fra HOFOR allerede løber ud ved Asger Jorns Alle, hvor det underjordiske rensningsanlæg er placeret.

Rådet havde endvidere inden mødet fået tilsendt en rapport fra Amphi Consult, hvor et projekt med at lede vandet mod syd, ved at etablerer en mindre vold er beskrevet. Problemet med den nuværende udledning er, at vandet bliver liggende på krat/skov arealet mellem Promenaden og Kanonvej, og dermed ikke kommer ud på strandengene længere nedstrøms ved Villahøj og Klydesø.

Sven Norup oplyste på mødet at projektet skal sikre at vandet ledes hen til det eksisterende grøftesystem, og videre mod syd til de plejede strandenge. Amphi Consult vurderer, at man kan etablerer en mindre jordvold hvor der i dag er pilekrat, og derved undgå at komme i konflikt med NBL § 3 beskyttet natur.

Rådet fandt at det var en god løsning, men der var flere spørgsmål til, hvordan Naturstyrelsen sikre sig at vandet er rent. Sven Norup oplyste, at Naturstyrelsen kun er interesseret i at modtage rent vand, og det er Københavns kommune der som tilsynsførende med miljølovgivningen overvåger det. Det er HOFOR der har ansvaret for, at de udledningskrav, som kommunen har stillet bliver overholdt.

  1.      Københavns kommune

Orientering om revision af udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter arealet, herunder invitation til at deltage i parktræf d. 6. oktober kl. 15.30-17.30.

Mødestedet er: Byskovens parkeringsplads ved Selinevej 20. Søg evt. efter ’Byskoven’ på Google Maps.

  1.      Tårnby kommune

Ingen punkter til drøftelse

  1.      Dragør kommune.

Axel Bendtsen orienterede om Dragør Kommunes kystsikring og den naturlige uregulerede kystlinje, om ansættelse af en ny turisme- og erhvervschef. Dragør Kommune arbejder på et formidlingscenter i samarbejde med Wonderful Copenhagen, på kanten af Naturparken ved Dragør Havn, men kommunen ønsker ikke ifølge Axel Bendtsen, at der etableres en ny hovedindgang, i samme design som de øvrige nye hovedindgange.

  1.      By- og Havn

Ingen punkter til drøftelse.

      10.  Ny restriktion om anbringelse af poster, samt løb på ridestier i forbindelse med orienteringsløb.

Rolf Andersen, DIF havde inden mødet stillet følgende spørgsmål skriftlig:

”Ved ansøgning til NST om O-Løb i Kongelunden (og andre skove i ”Hovedstaden”) er der i år indført en tidligere ukendt restriktion:

”O-poster må ikke opsættes på eller tæt ved afmærkede ridestier. Posterne bør også placeres således, at O-løbere ikke fortrækker at løbe på ridestier. Dette skal forhindre ulykker mellem løbere og ryttere.”

DOF (Dansk Orienterings Forbund) arbejder på sagen men foreslår også at tage den op i brugerrådet.

Hvem har truffet denne beslutning?

Har den været til høring hos berørte parter (DOF)?

Gælder det i alle Danmarks distrikter?

Har der været ulykker mellem ryttere og O-Løbere?

Hvad med krydsning af ridestier fra terræn til terræn?

Hvad med Pinseskoven? (kan kun booke ”Kalvebod Fælled”)

Naturstyrelsen svarede skriftlig inden mødet:

Den retningslinje har Naturstyrelsen Hovedstaden (HST) selv besluttet/indført.

Baggrunden var en klage fra en rytter, som var involveret i en episode med en O-post lige ved en ridesti. Episoden kunne have resulteret i en alvorlig ulykke, men det skete heldigvis ikke. I HST´s skove er der 4 områder (Vestskoven, Hareskovene, Ganløse Ore og Kongelunden), hvor rytteren til hest ikke må ride på skovvejene og derfor i praksis kun kan ride på de etablerede ridestier. I andre skove er der også ridestier, og her opfordrer HST rytterne til hest til at bruge ridestierne. På ridestierne må der galopperes, det må der ikke på skovvejene (hvis man må ride på dem). Det er derfor vigtigt for rytternes mulighed for at få en god og sikker ridetur, at der ikke står O-poster på ridestierne og at O-posterne ikke sættes således at løb på ridestier er det oplagte valg. Og retningslinjen skal også være med til at sikre at en O-løber ikke kommer ud for en ulykke – så retningslinjen er indført aht både rytternes og O-løbernes sikkerhed i HST´s meget bynære skove, hvor der er mange forskellige brugere/skovgæster.

 O-løbere må fortsat løbe på ridestierne og også krydse ridestierne.

Og retningslinjen gælder også Pinseskoven.

På mødet spurgte Rolf Andersen, om det ikke kan være muligt at dele sol og vind ved at forbyde ridning på den ene ridesti der går fra Kalvebodvej til Kongelunden mellem Kalvebodhøj og Pegasus, 1 hverdags formiddag 1 gang om året for afholdelse af Skole O-Løb for 350 skolebørn fra Dragørs Folkeskoler, samt en lørdag eller søndag ca. hvert 3.år hvor ridning forbydes i store dele eller hele Kongelunden til fordel for afholdelse af O-Løb for ca 600 organiserede O-Løbere. Sven Norup lovede at Naturstyrelsen vil overveje forslaget.

     11. Eventuelt.

Lars Nørgaard Andersen spurgte om det ikke var muligt at få ryddet de mange stikspor i Kongelunden, som det skete for 20 år siden. Sven Norup svarede, at med udsigt til at Kongelunden skal være urørt skov, så er det ikke muligt. Stiksporerne blev opretholdt af hensyn til skovdriften.

     12.  Næste møde.

Der blev planlagt næste møde mandag d. 24/4-2023 kl. 13-16. På Naturcenter Amager

  

Venlig hilsen

Sven Norup

Sekretær for Naturparkrådet