Referat fra naturparkrådsmøde mandag den 24. april 2023

Publiceret 23-05-2023

Referat fra naturparkrådsmøde mandag den 24. april 2023 kl. 13.00-16.00.

 

Mødested: Naturcenter Amager, Friluftshuset, Granatvej 7, 2770 Kastrup.

 

Deltagere:

 

Grete Sonne, Dansk Ornitologisk Forening

Lars Hein, formand Grønt Råd Dragør/Tårnby kommuner

Tommas Brogaard, Danmarks Jægerforbund

Rolf Andersen, Danmarks Idrætsforbund DIF

Bent Larsen, DN

Ib Ferdinandsen, Amager Lokaludvalg Vest

Jaris Bigler, Friluftsrådet

Axel Bendtsen, Dragør Turistråd

Kurt Wriedt, Grundejerforeninger i Tårnby kommune

Pia Vannacci Elnif, Grundejerforeninger i Københavns kommune

Martin Machado, DGI

Hanna Rehling, Dragør kommune

Michael Rosenquist, Sammenslutningen af spejdere

Helga Mark, Dansk Handicap Råd

Eva Sofie Rafn, By- og Havn

Lærke Falstaff, Videncenter om handicap

Ulrik Schack, Naturstyrelsen

Jes Aagaard, Naturstyrelsen

Sven Norup, Naturstyrelsen (referent)

Fraværende:

Pia Werther Jeppesen, Grundejerforeningerne i Dragør kommune

Lene Lindholm, Dyrenes Beskyttelse

Lars Bruun, Dansk Rideforbund

Anja Egede Bjødstrup, Københavns kommune

Jens Nordentoft Lauridsen, Tårnby kommune

 

Mødet startede med en ekskursion, hvor der blev set på rydning langs Kanalvej, de nye hovedindgange, støjvold ved motorvejen, succesfuld engfugleforvaltning og hegn ved Ørestad Syd og langs Kanalvej.

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation.

Kim Søderlund bød rådet velkommen, og der var en kort præsentationsrunde.  

2. Orientering og meddelser.

- Indvielse af Blå Støtte punkter (Københavns kommune) Det foregår d. 8. juni 2023 fra kl. 16 – 19. Sted: Det nye aktivitetspunkt ved Slusen Nord. Invitation på pdf sendes til rådet, så snart den er færdig.

- Ildsjælehus 1 åres jubilæum – 117 aktiviteter og ca. 1600 deltager. Det har været et godt første år for Ildsjælehuset, med mange aktiviteter og besøgende. Flere end 50 enkeltpersoner eller grupper er tilknyttet, med vidt forskellige aktiviteter der relatere til Naturpark Amager.  

- Ny tradition – Store vandredag på Amarmino lørdag d. 27. maj (Pinsen) kl. 10 -17 Fokus på Handicap tilgængelighed. Amarminoen er blevet omlagt, så den også er handicapvenlig, derfor er der en særlig invitation til de er bevægelseshæmmet. Over 20 frivillige eller organisationer bidrag langs Amarminoen med aktiviteter og oplevelser.  

-Nye sheltere, bevilling fra A.P. Møller Fonden. Fonden har givet Naturstyrelsen en større bevilling til opførelse 300 sheltere på landsplan. I Naturparken bliver der opført sheltere 4 steder. 4 sheltere og primitivt toilet, ved Bjarke Cirkelsten i Kongelundens skovrejsning, hvor skoleklasser kan overnatte. 1 shelter ved den primitive overnatningsplads ved Længstedhøj lige nord for Fælledvej, en ved NIKI på Kalvebod Fælled på eksisterende primitiv overnatningsplads, og en på øen i Birkedamssøen. Grete Sonne var meget bekymret for shelteren på øen i Birkedamssøen og den forstyrrelse det kan give fuglelivet. Kim Søderlund svarede, at Naturstyrelsen på den baggrund vil genoverveje beslutningen.

3. Konflikter mellem hurtigt kørende motionscykelister og øvrige bruger af stierne i Naturparken.                           

Naturstyrelsen igangsætter endnu en kampagne i uge 18, hvor cykellister opfordres til at sænke farten og vise hensyn. Træfældning langs Kanalvej fortsættes hvor det standsede i 2022. Det er Naturstyrelsens oplevelse, at antallet af konflikter mellem hurtigt kørende cykleister og de øvrige brugere er dalende. Der kommer færre henvendelser om problemet, og Naturstyrelsen hører om få uheld.

4. Status for projektprogrammet.

Det går fortsat godt. Gennem det seneste ½ år er projektprogrammets mange sociale og inkluderende aktiviteter for alvor igangsat. Blandt andet er der skabt naturpleje-fritidsjob for unge fra de omkringliggende boligområder; andre unge herfra er uddannet til naturpark-ambassadører; der har været skræddersyede ture for kronisk syge; skoler er blevet tilbudt inspirerende pakker; der er holdt sonderingsmøder med foreninger som ”Urban Dreams”, ”Fædrene på Banen” og ”Clorofile”; Ildsjælehuset er åbnet og har siden været brugt over 100 gange af ildsjæle. 

I forhold til projektprogrammets planlagte friluftsanlæg er flere af dem ved at være færdige. De tre ”Blå Støttepunkter” indvies af Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Line Barfod den 8 juni. I den forbindelse kan det nævnes, at Københavns Kommune har givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2023 til projektprogrammets nye faciliteter på egne arealer. Plankestier, udsigtstårn og horisontpavillon, der kommer til markere hovedindgangene fra Ørestad, forventes færdige før sommerferien med officiel indvielse lidt senere på året.

Den indledende projektering af en hovedindgang ved Frieslandsvej og udstilling i Søndre Pumpehus er også igangsat og begge dele forventes at være etableret med udgangen af 2025.    

5. Renovering af indgang ved Otto Baches Alle, og nedtagning af hegnet langs Kalvebodsti ud for Ørestad Syd.

Punktet blev også drøftet på ekskursionen. Naturstyrelsen har fået en bevilling til renovering af indgangen fra P-pladsen ved Otto Baches Alle. Naturstyrelsen vil fjerne den udtjente røde ”dyrehave”-port, og erstatte med karboniserede robinepæle som ved de øvrige nye indgange til Naturparken. Pælene vil blive rykket længere ind på arealet, så der opstår en plads foran indgangen. Desuden vil der blive opsat sænkbare pullerter, så biler forhindres i at køre ind i Naturparken. Brugerrådet tog beslutningen til efterretning.

Naturstyrelsen fjernede efter råd fra Naturparkrådet hegnet langs promenaden i skellet langs Ørestad Syd og Arenakvarteret sidste år. Naturstyrelsen foreslår nu, at hegnet langs Kalvebodsti, ud for Ørestad Syd fjernes, da det dels ikke længere har nogen funktion og dels er et landskabeligt problem. Endelig er det Naturstyrelsens tese, at det vil afhjælpe konflikterne mellem hurtigt kørende cykellister og de øvrige brugere på Kalvebod sti, da man vil få et dobbelt stiforløb med grusstien langs med Kalvebodsti. Desuden vil udsigtsforholdende blive bedre, og besøgende fra Ørestad syd oplever at de allerede er inden i Naturparken, når de har krydset søerne.

Et samlet brugerråd, med undtagelse at Friluftsrådet bakkende op om Naturstyrelsens forslag. Friluftsrådet ønsker, at beslutningen skal afvente stillingtagen til Borgerrepræsentations henvendelse til Miljøministeren, med deres ønske om en Naturnationalpark på Kalvebod Fælled. Friluftsrådet fremførte desuden, at de indre hegn omkring de enkelte folde i praksis udgør en markant større barriere for adgangen til naturen i naturparken end de ydre hegn. Dels er deres samlede længe 4-5 gange større end de ydre og dels er der allerede nu låger i det ydre hegn stort set alle de steder hvor publikum vil ankomme til naturparken (en stor del af perimeteren omkring naturparken udgøres af en dyb kanal og en sø og kun hvor der i forvejen er broer over disse er der i praksis mulighed for at publikum kommer). Friluftsrådet bakkede op om at disse låger til gengæld skal være nemt passable for medborgere med kørestol og lignende.  Kim Søderlund svarede, at Kalvebod Fælled, på trods af mange borgerønsker, ud fra saglige kriterier var blevet fravalgt som Naturnationalpark af den tidligere regering. Dels er der så meget vand på Kalvebod Fælled, at dyrene ikke kan finde tørt leje om vinteren, og dels er Natura2000-udpegningerne så stramme, at tankerne om dynamisk naturudvikling ikke er aktuelt. Endelig pointerede Kim Søderlund, at såfremt der kommer en politisk beslutning om Naturnationalpark, så er det langt fra givet, at man vil placerer hegnet i skel.      

Kim Søderlund afsluttede med at meddele, at Naturstyrelsen på baggrund af drøftelsen og vil genoverveje argumenterne og herefter tage beslutning om hegnet fjernes eller ej. Rådet vil naturligvis blive orienteret om beslutningen.

6. Etablering af vold langs Amager og Øresundsmotorvejene.

Punktet blev også drøftet på ekskursionen. I forbindelse med arbejdet med at udvide Amager og Øresundsmotorvejene fra 3 til 4 spor, er Naturstyrelsen blevet kontaktet om muligheden for at etablerer en vold på sydsiden af Øresundsmotorvejen og dele af Amager motorvejen, som dels skal fungere som støjvold og dels som stormflodssikring af Øresundsforbindelserne. Et samlet naturparkråd bakkede op om ideen.

7. Nedtagning af det gamle militærhegn langs Kanalvej?

Punktet blev også drøftet på ekskursionen: Skal det gamle militærhegn langs Kanalvej fjernes, så dåvildtet kan sprede sig til Kongelunden og markerne på det sydlige Amager? så den unaturlige barriere for dyr og mennesker igennem Naturparken fjernes.  Naturstyrelsen har på embedsmandplan drøftet det med Dragør og Tårnby kommuner, som har ønsket at høre rådets holdning.

Såfremt hegnet ønskes fjernet, kræver det en tilladelse fra Miljøstyrelsen, til udsætning af dåvildt på Sydamager. Forslaget bliver i den forbindelse forelagt den lokale hjortevildtgruppe.

Et samlet råd, med undtagelse af Friluftsrådet, gav deres opbakning til, at Naturstyrelsen og kommunerne kan gå videre med at undersøge muligheden for at fjerne hegnet. Friluftsrådet henviste igen til Københavns kommunens borgerrepræsentations ønsker om, en naturnationalpark, som primært omfatter arealer i Dragør og Tårnby kommuner. 

8. Naturen for alle.

Lærke Faltstaff fra Videnscenter for handicap fortalte om projektet:

Natur for alle - Videnscenter om handicap (videnomhandicap.dk)

PowerPoint fra indlægget vedhæftet referatet.

9. Københavns kommune.

Udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter

Udkast til ’Udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter 2023-2028’ er blevet sendt i høring hos det midlertidige parkbrugerråd, der er nedsat i forbindelse med planen samt andre lokale interessenter og Det Grønne Råd i København. Planen forventes forelagt på Det Grønne Råds møde d. 30. maj. Herefter vil den endelige plan blive sendt til Fredningsnævnet. Hvis nogen ønsker et fysisk eksemplar af planen, er I velkommen til at skrive til Anja Bjødstrup på Obfuscated Email, så vil den blive tilsendt, forventeligt i løbet af juni måned.

10. Tårnby kommune

11. Dragør kommune.

Hanna Rehling orienterede om status for arbejdet med at kystbeskyttelsesprojektet i Dragør Kommune. Der er udarbejdet en overordnet udviklingsplan og supplerende undersøgelser. Dragør Kommunes samlede kystbeskyttelsesprojekt skal nu i udbud og derefter skal der udvikles et konkret projekt foran Søvang og forbi området ved Sydvestpynten og op gennem Kongelunden. Projektet skal udvikles i dialog med grundejere og med inddragelse af interessenter. Afsættet for at videreudvikle projektet på denne strækning først, er bl.a. at en stor del af området har en lav beskyttelse i dag. Det er givet tilsagn om støtte til projektet fra de statslige kystpuljer og Realdania.

12. By- og Havn.

13. Handicappedes adgang til fugletårnene på Kalveboddiget.

Helga Mark spurgte til hvornår handicappede kan forvente, at resten af Fugletårnene på Diget ud mod Køge Bugt bliver gjort tilgængelige for handicappede, som det Fugletårn der står sydligst på diget.

Sven Norup svarede, at Naturstyrelsen ingen aktuelle planer har om at sikre handicappede adgang til de 2 nordlige fugletårne. Både praktisk og landskabeligt er det en opgave, der er vanskelig at løse. Det kræver en lang rampe, for at sikre borgere i kørestol adgang til tårnene. Ramper der er nødt til at være afskærmet, så fuglene i den lukkede del af reservatet i Klydesø ikke bliver forstyrret. Det aftaltes at Naturstyrelsen undersøger om man kan etablere en sti op til diget top nord for den lukkede del af reservatet, således at kørestolsbrugere kan komme op på toppen af diget og der se ud over reservatet.

14. Blå Støttepunkter.

Rolf Andersen havde inde mødet bedt om at få en status for opførelsen af det Blå støttepunkt ved Sdr. Pumpestation. Kim Søderlund svarede, at det ikke blev opført pga. Fredningsnævnets og Klagenævnets afslag.

15. Udvikling af naturindholdet i Naturparken.

Friluftsrådet og DN havde inden mødet ønsket en drøftelse af mulighederne for udviklingen af naturindholdet på dagsordenen.

Emnet er senest aktualiseret af Borgerrepræsentationens (Københavns kommune) udmelding at et ønske om at hele eller dele af naturparken bør overgå til naturnationalpark.

Friluftsrådet og DN ønsker en åben proces med inddragelse af både interessenter og ekstern ekspertise, hvor såvel alle ønsker og ideer til udvikling af naturindholdet som eksisterende driftsmæssige og administrative bånd og begrænsninger kommer på banen, med det formål at formulere en udviklingsplan for naturen i naturparken/naturnationalparken. Friluftsrådet bemærkede desuden, at langt størstedelen af arealet ikke længere kan betragtes som strandeng, da der efter inddigningen ikke længere forekommer oversvømmelser med saltvand. Det er derfor legitimt at overveje i hvilken retning naturen så skal udvikle sig

Det ville være formålstjenligt hvis de nuværende fredninger, udpegninger og driftsmæssige tiltag osv. kunne blive kridtet op ligesom mulighederne for at ændre på disse skitseres.

Sven Norup gav en kort resumé af den gældende beskyttelse der er af naturen på Kalvebod Fælled:

Dels er området et en del af Kalvebodkilefredningen, hvis formål er at tilgodese vand- og vadefugle, samt at sikre befolkningen adgang til naturen. Dels er området en del af Natura2000-området 126 Vestamager og havet syd for. Udpegningen gør, at Naturstyrelsen er forpligtiget til primært at bevare og forbedre naturtypen strandeng, og sikre og forbedre levesteder for de udpegede arter som f.eks. engryle og klyde. Alle de lysåbne arealer der desuden beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og endeligt er hele Kalvebod Fælled syd for motorvejen en del af Amager vildtreservat, der bl.a. forbyder jagt på hele arealet og forbyder færdsel hele året omkring Klydesø.

Kim Søderlund kvitterede for Jaris Biglers tanker og var enig i at det altid er godt at standse op, for at gøre sig nogle overordnede tanker. Beskyttelsen af Kalvebod Fælled giver dog ikke mange muligheder for at tale om udvikling af naturen, da særligt Natura2000udpegningen giver meget lidt plads til udvikling og dynamik. Pt har Naturstyrelsen ikke ressourcer til, at opstarte en drøftelse af en vision for naturen i naturparken. Men emnet vil naturligt komme på dagsordenen, når Natura2000 planen og fredningens plejeplan skal revideres.

16. Eventuelt.

17. Næste møde.

25. september 2023 kl. 13.00-16.00

Venlig hilsen

Sven Norup

Sekretær for Naturparkrådet