Naturparkrådet

Naturparkrådet for Naturpark Amager dækker Amager fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og strandarealerne syd for Dragør. Rådet kan kontaktes på hst@nst.dk

Kommissorium for Naturparkrådet for Naturpark Amager i perioden 2022-25:

§ 1 Formål

Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

 •         At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
 •         At være rådgivende for Dragør, Tårnby, Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken.

§ 2 Naturparkråd

Naturparkrådet består af følgende medlemmer:

 •         2 repræsentant for Naturstyrelsen – formand og sekretær
 •         1 repræsentant for By- og Havn
 •         1 repræsentant for Københavns kommune
 •         1 repræsentant for Tårnby kommune
 •         1 repræsentant for Dragør kommune
 •         1 repræsentant for Amager Vest Lokaludvalg
 •         1 repræsentant for Grønt Råd I Tårnby/Dragør kommuner
 •         1 repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening
 •         1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening
 •         1 repræsentant for Friluftsrådet
 •          1 repræsentant for Dansk Rideforbund
 •         1 repræsentant for Dansk Idrætsforbund
 •         1 repræsentant for Dyrenes Beskyttelse
 •         1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund
 •         1 repræsentant for DGI Storkøbenhavn
 •         1 repræsentant for Handicaprådene –  Danske Handicaporganisation udpeger en repræsentant.
 •         1 Repræsentant for spejderne – Spejdernes Samråd i Københavns kommunen udpeger en repræsentant
 •         1 repræsentant for Turistrådene – Dragør Turistråd koordinere en udpegning af en repræsentant med de andre kommuners turistråd.
 •         1 Repræsentant for Grundejersammenslutninger i Tårnby –  Tårnby kommune udpeger en repræsentant
 •         1 Repræsentant for Grundejersammenslutninger i København/Ørestad – Københavns kommunen udpeger en repræsentant.
 •         1 Repræsentant for Grundejersammenslutninger i Dragør – Dragør kommunen udpeger en repræsentant

Naturparkrådets sammensætning afspejler partnerne i Naturpark Amagers ønske, om:

 •         At borgere, naboer, foreninger og organisationer medvirker til udviklingen af Naturparkens muligheder og forvaltning af naturen.

Naturrådets rolle er at være medvirkende til, at inspirere til nyudvikling af Naturparken på en bæredygtig måde.

Der afholdes minimum 2 årlige møder.

Medlemmerne af Naturparkrådet kan indgå i arbejdsgrupper, og rådet kan indbyde andre relevante personer eller organisationer til drøftelse af konkrete emner.

Der udpeges nyt Naturparkråd hvert 4. år i forbindelse med kommunevalg. I den forbindelse vurderer naturparkens parter (Tårnby, Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen) om rådets sammensætning skal justeres i relation til hvilke organisationer, som skal repræsenteres i rådet i den kommende periode.

§ 3 Sekretariat

Naturstyrelsen er sekretariat for Naturparkrådet. Eventuelle henvendelser til de øvrige parter om emner, der behandles i Naturparkrådet, bør sendes til de øvrige partere til orientering. Sekretariat kan skifte mellem partnerne i Naturparken hvert 4. år i forbindelse med ny udpegning af Naturparkråd. Partnerne aftaler selv fordelingen.

§ 4 Forretningsorden

Sekretæren indkalder Naturparkrådet til møder efter behov, dog minimum 2 gange årligt. Møder indvarsles ved mail, så vidt muligt 3 uger før afholdelse. Dagsordenen med relevante bilag udsendes til Naturparkrådets medlemmer senest 1 uge før mødets afholdelse.

Alle medlemmer af Naturparkrådet kan rejse sager til behandling i Rådet. Sagen skal fremsendes via mail til sekretæren senest 14 dage før en mødedato, hvor efter dette udsendes til medlemmerne med dagsordenen senest en uge før mødet afholdes.

Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der indkaldes personer med speciel viden om konkrete emner der er til behandling.

Efter hvert møde udsender sekretæren et beslutningsreferat.

Referat udsendes så vidt muligt senest 14. dage efter mødets afholdelse i udkast til godkendelse.

Har Naturparkrådets medlemmer kommentar/bemærkninger til referatet, skal disse indgives skriftligt til sekretæren senest 14 dage efter referatets udsendelse. Efterfølgende offentliggøres referatet på Naturparkens hjemmeside.

Udtalelser fra Naturparkrådet og henvendelser til offentlige myndigheder eller pressen m.v. besluttes under møder og fremsættes af formanden.

Der afholdes ikke mødediæter eller gives befordringsgodtgørelse.

Ændringer i forretningsordenen kan kun ske ved beslutning i Naturparkrådet.

Forretningsordenen træder i kraft 9. maj 2022

 

Skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen

Formand for Naturrådet.

Naturparkrådets medlemmer er: 

Dyrenes Beskyttelse

Lene Lindholm

Dansk Ornitologisk Forening

Erling Krabbe

Formanden for Grønt Råd Dragør/Tårnby kommuner

Lars Hein

Danmarks Jægerforbund

Tommas Brogaard

Dansk Ride Forbund

Lars Bruun

Dansk Idrætsforbund

Rolf Andersen

Danmarks Naturfredningsforening

Ole Damsgaard

Amager Lokaludvalg Vest

Ib Ferdinandsen 

Friluftsrådet

Jaris Bigler

Dragør Turistråd

Axel Bendtsen

Grundejersammenslutning i Tårnby

Kurt Wriedt

Grundejerforening i København

Pia Vannacci Elnif 

Grundejerforening i Dragør

Pia Werther Jeppesen

KFUM spejderne

Michael Rosenquist 

Danske Handicap organisationer

Helga Mark

DGI Storkøbenhavn

Morten Christensen

  
  

Parter

 

Naturstyrelsen

Sven Norup

Naturstyrelsen

Kim Søderlund

By og Havn

Eva Sofie Rafn

Københavns kommune

Mette Frost

Tårnby kommune

Marie Herborn

Dragør kommune

Hanna Rehling