Naturen

Som et af de eneste steder i verden, ligger Naturpark Amager i direkte opad og i forlængelse af hovedstadens travle byliv. Der er cirka 13 km mellem naturparkens nordligste og sydligste punkter og 11 km fra øst til vest. De mere end 35 km2 sammenhængende natur, er et paradis for et væld af fugle, planter, insekter, padder og pattedyr. Kombinationen af en lang række forskellige typer natur og den altafgørende sammenhæng mellem dem, betyder at naturen reelt har mulighed for at udvikle sig.

Vibe over Villahøj

Helt tæt omsluttet af byens puls er Amager Fælled i naturparkens nordligste ende en mosaik af åbne vidder, enge, tætte krat, søer og moser.

På den vidtstrakte Kalvebod Fælled i naturparkens centrale del, finder du enorme strandenge, søer og tre af naturparkens fire skove.

Langs Dragør Sydstrands kystlinje helt mod syd, kan du opleve fuglelivet på og over Øresund, og blandt andet se ænder, gæs og vandfugle i tusindvis.


NATURPARKENS VÆSENTLIGE NATUROMRÅDER

Amager Fælled

Fra Amager Fælleds utallige tætte krat, kan du i det sene forår høre nattergalen synge sin vidunderlige sang. Hertil er en lang række andre sangfugle, der kan opleves i forår og tidlig sommer.
Bag sin helt egen indhegning finder du også den sjældne orkide riddergøgeurt, som i Danmark kun findes her.  
Desuden finder du på Amager Fælled en stor variation af fugle, padder, blomstrende planter og buske, samt pattedyr som fx rådyr, hare og en lang række flagermusarter, hvoraf mange er ganske sjældne. Se mere hos Københavns Kommune.

Grønjordssøen

Der er rig lejlighed til at opleve en række forskellige ænder, gæs og andre svømmefugle i Grønjordssøen, som gemmer sig lige vest for Ørestads Boulevard. Her kan blandt andet opleves flere arter af lappedykker, samt masser af gæs og andefugle.

Byskoven og Kalvebodløbet

Byskoven er plantet mellem 2017 og 2019 og er hovedstadens nyeste skov. Den kiler sig ind mellem Kalvebodløbet, Amagermotorvejen og Kalvebod Miljøcenter og hvad træerne endnu ikke har i størrelse, har de til gengæld i variation.
Her vokser både en egeskov, områder med fyr og kirsebær og i Byskovens centrale del, finder du æble, pærer, ribs, solbær og mange andre frugttræer og buske.
Det betyder blandt andet levesteder for en lang række insekter. Her er en rig variation af fugle, sommerfugle og bier, hvoraf flere sjældne arter allerede er registreret.
Blandt andet tornbi, plettet panserbi, tagrørsmaskebien og ærtehvepsebi. Alle fire er dybt specialiserede arter, som har behov for at kunne samle pollen på helt særlige planter, ligeså vel som de stiller meget specifikke krav til hvor de kan bygge reder.
Læs mere om Byskoven 

Villahøj

Helt i hjertet af Naturparken hæver Svenskeholmsvej sig nogle meter op, så du mod nord har hele Ørestadens skyline foran dig, mens Kalvebod Fælleds vidder strækker sig uendeligt mod syd. 
Hele vejen rundt er du omgivet af søer og sjappede enge, som er et kæmpe trækplaster på en lang række fugle. Heriblandt mange forskellige vadefugle, hvoraf flere er sjældne gæster herhjemme. 

Viben er blandt karakterfuglene og har indtaget hele Kalvebod Fælleds flade natur, hvor der forår og sommer yngler adskillige par. Den er blandt de fugle, som lægger sine æg på jorden og har derfor behov for at bevoksningen er lav, så den hele tiden kan holde øje med potentielle fjender.
I foråret kan du opleve når den laver sin helt særlige luftakrobatik, mens den udstøder sine karakteristiske ’viiiib viiiiib’ skrig.
Men du kan også opleve arter som strandskade, rødben, klyde, brushøns og i 2021 fik den meget sjældne ynglefugl stylteløberen 3 unger på vingerne i området.

Læs mere om fuglelivet på Kalvebod Fælled på https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/ og hos Naturstyrelsen

De lukkede fuglereservater

To områder i Naturparken er fuldt reserveret til naturen og her er ikke adgang for mennesker. Dels i Klydesø reservatet på det sydligste Kalvebod Fælled. Dels Kofoeds Enge og Aflandshage på Amagers sydspids. 
Gennem et år er reservaterne blandt de steder i Danmark, som får besøg af flest forskellige fuglearter. Mange yngler i foråret men endnu flere benytter de uforstyrrede områder til at få et hvil og tanke fedtreserverne op.
Ofte er der sjældne fugle på besøg –

Læs mere om fuglelivet på Kalvebod Fælled på https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/ og hos Naturstyrelsen

Fasanskoven og Birkedam Sø

I vinterhalvåret er vandspejlet på Birkedam Sø næsten dækket af tusindvis af troldænder. Den lille smukke sort/hvide and, overvintrer på en lang række af Danmarks søer og her i naturparken kan den opleves på de fleste. 

Inde i selve Fasanskoven yngler havørnen fra sin højt beliggende rede, hvor den har direkte udsigt til Rådhustårnet og Christiansborg. Der er næsten også garanti for at løbe ind i fiskehejren, som tålmodigt står langs søens kant og venter på at næste bytte svømmer forbi i vandet.

Desuden er der gode muligheder for at høre nattergalen fra de tilstødende tætte krat gennem foråret.

Pinseskoven

Danmarks største selvsåede birkeskov skal først og fremmest opleves på grund af sine tusindvis af… ja, lysende hvide birkestammer. 

Skoven er dannet fra millioner af frø, som fløj hertil med vinden fra Sverige i midten af 1960’erne og man føler sig hensat til et sted i Sverige, når man bevæger sig rundt derude.

Og så er skoven blevet til levested for utallige dyre- og plantearter og meget andet. Særligt kendt er Pinseskoven for sine sjældne sommerfugle med arten Ilia som den mest spektakulære. Den er svær at se, da den i sommermånederne typisk bevæger sig højt langs trætoppene.    

Flere af Pinseskovens planter er også ganske specielle. Ikke mindst orkideerne liden vintergrøn, ægbladet fliglæbe og kødfarvet gøgeurt.

Læg dertil en lang række skovfugle, rovfugle, harer og ikke mindst dådyr, som lystigt gnaver blomster- og træknopper i sig og holder skovens opvækst i skak.


Læs mere på https://trap.lex.dk/Pinseskoven

Kongelunden

Kongelundsskoven er særligt kendetegnet ved sine gamle krogede egetræer, mens her naturligvis også er en lang træarter. Blandt andet vilde æbler, mirabeller, slåen og kalkved, der alle tiltrækker en lang række fugle. Det menes at her gennem året er op mod 300 forskellige fuglearter. 

I sommerhalvåret er her et rigt insektliv, som fuglene lever godt af.

Som et af de eneste steder i landet, vokser her også hvidblomstrende brændeskærm.

Siden kongen i 1840 fik oprettet et fasaneri, har her været fasaner, der lever vildt og holdes i ave af ræven, som er det eneste rovpattedyr herude.

Læs mere hos Naturstyrelsen

Kofoeds Enge

Mellem 1. april og 15. juli er Kofoeds Enge syd for Kongelundsfortet lukket for besøgende, for at områdets mange fugle kan yngle i fred. Mange af dem bygger deres reder direkte på jorden og har behov for ikke at blive forstyrret, så ungerne ikke dør. 

Det drejer sig om en række vadefugle, terner og ænder. Blandt de mest spektakulære yngler brushøns, lille kobbersneppe, dværgterner og klyder på engene og langs stranden.

Dragør Sydstrand

Øresunds saltvand sætter sit tydelige præg på naturen ved Sydstranden, som strækker sig helt op til Dragør by. 

Plantelivet er domineret af de arter, som tolererer en vis mængde salt. Det drejer sig blandt andet om strandmalurt, annelgræs, den smukt lilla blomstrende strandasters og flere andre planter.

Her ses gennem året også en lang række fugle som både gæs, ænder, ryler, strandhjejler og mange andre. Er du heldig, kan du også opleve en spættet sæl stikke hovedet op af Øresund. Sælerne holder til i hundredvis ved øen Saltholm nordvest for Dragør.